Home  •  Mensendieck  •  Van Dixhoorn  •  Even voorstellen  •  Locatie  •  Vergoedingen  •   Links  •   Contact

PRIVACYVERKLARING

Praktijk Van Pelt
Laan van Meerdervoort 352 A
2563 BB Den Haag

Praktijk Van Pelt, gevestigd aan de Laan van Meerdervoort 352 A, 2563 BB in Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Mevrouw M.H. van Pelt is de Functionaris Gegevensbescherming van de Praktijk Van Pelt en is te bereiken via 0622400702 en vanpelt@planet.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Praktijk Van Pelt verwerkt uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Huisarts
Verzekeringsmaatschappij

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Praktijk Van Pelt verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

Gezondheid
Burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken: Praktijk Van Pelt verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling
  • U te kunnen bellen en/of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Praktijk Van Pelt verwerkt ook persoonsgegevens indien wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Praktijk Van Pelt bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 15 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Praktijk Van Pelt verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens in onze opdracht verwerken, zoals
zorgverzekeraars, sluiten wij een bewerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevensreenkomst.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Praktijk Van Pelt gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Praktijk van Pelt en u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van u waarover wij in een computerbestand beschikken naar u of een nader door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar vanpelt@planet.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek. Praktijk Van Pelt wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de. Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: http://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoongegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Praktijk Van Pelt neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met vanpelt@planet.nl

Den Haag
25 mei 2018

 


Copyright © 2016   Oefentherapie •  KvK: 27363412  •  mobiel 06 22 400 702